Home » Onze groepen

Onze groepen

Schooljaar 2022-2023

Groep 1A – Juffrouw Yvonne, juffrouw Mandy en juffrouw Monica Download
Groep 1B – Juffrouw Vivian en juffrouw Anita Download
Groep 1C/2A – Juffrouw Nadine Download
Groep 1D/2B – Juffrouw Kimberly en juffrouw Mandy Download
Groep 3A – Juffrouw Esther, juffrouw Anita en juffrouw Yolanda Download
Groep 4A – Juffrouw Karin Download
Groep 4B – Juffrouw Carine Download
Groep 5A – Juffrouw Diana en juffrouw Anita Download
Groep 5B – Juffrouw Linda Download
Groep 6A – Juffrouw Loes Download
Groep 6B – Juffrouw Sofie Download
Groep 7A – Meester Dennis Download
Groep 7B – Meester Nico Download
Groep 8A – Meester Roy Download
Groep 8B – Juffrouw Nicole Download